What does the chinese phrase ni mei liang xin, ni shi huai dan mean in english?

2

2 Answers

Feifei Hou Profile
Feifei Hou answered
The phrase means "You are heartless. You are a bad man!" in English.

Answer Question

Anonymous